Het aantal fusies- en overnames binnen de transportsector groeit dit jaar naar verwachting door. Hoe komt dat precies? 

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het aantal M&A-deals binnen de transportbranche de afgelopen jaren is toegenomen. Zeker ook ook in 2021 en 2022.

Maar daar blijft het niet bij: dit jaar zal het aantal M&A-deals opnieuw verder groeien. En daar zijn verschillende redenen voor.

Schaalvoordelen, verduurzaming en vergrijzing

Een deel van de bedrijven uit de transportsector ziet in dat schaalvoordelen zich met de huidige kostenstijgingen extra zullen uitbetalen. Door consolidatie proberen met name middelgrote transportorganisaties hun concurrentiepositie te verbeteren.

Verduurzaming speelt hierbij eveneens een rol. Ook de transportsector moet bijdragen aan de energietransitie door zijn CO2-uitstoot terug te dringen, vooral door zijn voertuigen te verduurzamen. Maar dat vraagt om forse investeringen, die door een consolidatie meestal gemakkelijker kunnen worden opgehoest.

Door een fusie of een overname groeit de omvang van een bedrijf, waardoor het vaak tegen een lagere rente geld kan lenen. Daarnaast is de B2B-onderhandelingspositie na een consolidatie vaak ook verbeterd, waardoor het bedrijf bijvoorbeeld tegen een lager tarief duurzame voertuigen kan inkopen en gestegen overheadkosten kan spreiden.

Ook de vergrijzing van het ondernemersbestand zorgt ervoor dat het aantal M&A-deals in 2023 zal groeien. De afgelopen vijftien jaar hebben verschillende crises plaatsgevonden. In combinatie met de stijgende kosten en een toenemende regeldruk, denken steeds meer ondernemers na over hun toekomst.

Risicospreiding

Verder zijn aardig wat ondernemers uit de transportsector sterk afhankelijk van een beperkt aantal klanten. Zij kunnen dus minder goed anticiperen op een veranderende vraag. Zonder goede prijsafspraken is het voor hen dus lastig om de transportbewegingen te allen tijde rendabel te houden.

Consolidatie heeft in dit geval als voordeel dat de veranderende vraag naar hun dienstverlening een minder groot effect heeft, omdat deze over meer klanten gespreid is. Ook kunnen ze gemakkelijker afscheid nemen van onrendabele klanten. En tevens helpt een grotere omvang bij het maken van betere prijsafspraken.

Begin tijdig

Het succesvol verkopen of aankopen van een bedrijf vergt een hoop tijd. We zien echter vaak dat ondernemers te lang wachten met het treffen van voorbereidende stappen. En dat kan onder andere leiden tot een lagere opbrengst. Tijdig beginnen loont dus echt.

En niet alleen in keiharde euro’s: door op tijd met het verkoop- of aankooptraject te beginnen, ontstaat minder onrust binnen een organisatie. Een ondernemer kan dan in alle rust zijn bedrijf voorbereiden op de volgende stap, terwijl deze zelf zonder al te veel haast de meest geschikte kandidaat kan zoeken.

Voor ondernemers die overwegen om een verkoop- of aankooptraject te starten, is het belangrijk om te weten dat de waardebepaling van een bedrijf onder druk kan komen te staan door de stijgende rente en inflatie. Als de winsten van bedrijven dalen, leidt dit tot lagere waarderingen.

Een wagenpark dat nog moet worden verduurzaamd en dus nog niet up-to-date is, kan mogelijk ook een negatief effect hebben op de waardebepaling van een bedrijf. Dat komt onder meer doordat de transportbranche een betrekkelijk kapitaalintensieve sector is.

Bron: Consultancy.nl en Alfa Consultants

Een mooi artikel over één van onze recente overnamebegeleidingen leest u op de website van brancheorganisatie BOBB:

Strategische overname zorgt voor verdere groei en continuïteit | Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht (bobb.nl)

 

Het jaar 2022 was een recordjaar voor overnames in de groothandelssector.

In totaal werden vorig jaar 935 deals gesloten. Ruim meer dan het oude record van 920 uit 2016. Vergeleken met het eerste jaar van de coronapandemie, 2020, lag het aantal gesloten deals in 2022 zelfs 18,3% hoger.

Er is niet één specifieke reden aan te voeren waarom het aantal deals zo sterk is gegroeid. Tal van factoren vielen samen en hebben geleid tot een flinke impuls in de fusie- en overnameactiviteit binnen het groothandelsegment.

Macro-economische ontwikkelingen

Allereerst de macro-economische ontwikkelingen, 2022 was een jaar waarin de economie weer opveerde uit de crisis van de coronajaren. Deze ontwikkeling heeft zich ook vertaald naar de overnamesector.

Ondanks dat de M&A-activiteit in de tweede helft van het jaar afkoelde, betekende een ijzersterk begin dat de totale dealactiviteit in 2022 redelijk solide was (deze herstelde zich grofweg naar het pre-corona-niveau). In de groothandel was dit effect echter meer uitgesproken dan in andere segmenten.

Een tweede verklaring voor de toegenomen M&A-activiteit ligt in de (begin 2022 nog) lage rente. Een lage rentestand maakt het voor partijen relatief goedkoop om geld te lenen. Dit heeft ervoor gezorgd dat er enorm veel beschikbaar kapitaal in de markt aanwezig is, dat heeft de interesse voor fusies en overnames verhoogd.

Ook gingen bedrijven over tot een overname om zo de nijpende personeelstekorten te lijf te gaan. Personeel is in deze huidige tijd een bedrijf het kostbaarste bezit. Aangezien dit personeel steeds schaarser wordt, worden overnames in toenemende mate gedreven door het overnemen van goed personeel.

Daarnaast willen organisaties goed personeel voor de lange termijn aan zich binden. Dat doen ze onder andere door hen de mogelijkheid te geven om te participeren middels een STAK (stichting administratiekantoor, red.).

Omnichannel

Naast deze algemene factoren, zijn er drie sectorspecifieke trends die hebben gezorgd dat juist het groothandelsegment een sterkere toename zag in M&A-activiteit dan veel andere sectoren.

Ten eerste kiezen bedrijven steeds vaker voor een omnichannel-aanpak, in lijn met de veeleisende klanten van nu. Veel ondernemers willen onafgebroken kunnen in- en verkopen, maar ook een keuze kunnen maken tussen afhalen en laten bezorgen. Daarnaast dient er op diverse manieren besteld te kunnen worden. Denk aan online, telefonisch, via social media of de chat.

Door strategische overnames te doen kunnen bedrijven deze transitie naar een omnichannel-aanpak (versneld) realiseren.“Dit wordt ook wel een ‘make or buy decision’ genoemd.

Verticale integratie

Een tweede trend is verticale integratie, waarbij bedrijven zoveel mogelijk activiteiten van de bedrijfskolom bij zichzelf onderbrengen. Daardoor worden ze minder afhankelijk van andere bedrijven als het gaat om onder meer de toelevering van halffabricaten/grondstoffen.

Met name door toedoen van het coronavirus hebben veel ondernemers zich gerealiseerd dat deze afhankelijkheid een bedreiging kan vormen.

Buitenlandse investeerders

Een derde sectorspecifieke reden voor het gestegen aantal deals in de groothandelssector, is de groeiende interesse van buitenlandse investeerders in Nederlandse groothandelpartijen. Waar het aandeel van de cross-bordertransacties in Europa gedurende 2013 nog rond de 40% lag, is het aantal internationale overnames in 2021 gestegen naar circa 50%.

Deze ontwikkeling kan gerelateerd worden aan het toenemende belang van internationalisering. Om buiten de landsgrenzen te kunnen participeren wordt het overnemen van buitenlandse ondernemingen gezien als een serieuze optie.

Voor 2023 wordt verwacht dat het aantal overnames in de groothandelssector gelijk zal blijven of licht zal teruglopen, in lijn met de bredere M&A-ontwikkelingen in de markt.

Bron: consultancy.nl

Als je een bedrijf wilt overnemen, heb je daar eigen vermogen voor nodig. Ongeacht wat de hoogte is van de koopsom, iedere (aanvullende) financier wil dat de koper ook een gedeelte van het risico neemt. 

Want het is heel simpel: als een ondernemer al niet bereid is om risico’s te lopen, waarom zou een bank of andere financiers het dan wel doen? Banken, maar ook investeerders, willen dat een koper commitment toont. Ze willen dat hij ‘pijn lijdt’ als het misloopt, want alleen dan zal hij zich maximaal inspannen om van het overgenomen bedrijf een succes te maken.

Mogelijkheden van eigen vermogen

Er zijn verschillende mogelijkheden om eigen vermogen te vergaren, zodat je een bedrijf kunt overnemen.

Family, friends & fools

Kun je lastig financiering krijgen of ziet je eigen netwerk niet genoeg heil in jouw toekomstplannen, dan kunnen ‘family, friends & fans’ wellicht uitkomst bieden. Zeker wanneer je goede afspraken met elkaar kunt maken over rente, terugbetaaltijd en andere voorwaarden. Het is wel verstandig om vooraf te bepalen of je relatie bestand is tegen eventuele tegenvallers. Wat gebeurt er als je geldschieter binnen de familie zelf plotseling veel geld moet hebben of als je een maandje krap zit en niet kunt aflossen. 

Meerwaarde eigen woning

De overwaarde op je eigen woning kan een middel zijn om het benodigd eigen vermogen bij elkaar te krijgen voor een bedrijfsovername. Als er namelijk sprake is van een meerwaarde in de eigen woning – als de getaxeerde waarde hoger is dan de afgesloten hypotheek – dan wordt dat als eigen vermogen gezien. 

Crowdfunding

Met crowdfunding kun je een stuk eigen vermogen ophalen. Via een crowdfundplatform kun je ‘investeerders’ vragen om in jouw plannen te investeren. Er zijn verschillende platformen die zich specialiseren in de financiering van vastgoed. In ruil voor funding bied je rente, dividend, een aandeel in het bedrijf of een andere (tastbare) vergoeding. Kijk wel goed wat je weggeeft in ruil voor kapitaal.

Percentage eigen vermogen

De richtlijn bij overnames in het MKB is dat de koper zo’n 20 procent van de totale overnamesom (ongeacht of de prijs 100.000 of 10.000.000 euro is) moet financieren met eigen vermogen. Want nogmaals: iedere (aanvullende) financier wil dat de koper ook een gedeelte van het risico neemt, zodat hij zich volledig inzet om van de bedrijfsovername een succes te maken.

Bron: Conatum en Brookz

CBS Financieringsmonitor 2022

Ieder jaar publiceert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de financieringsmonitor, op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).
De belangrijkste uitkomsten uit 2022 zijn:
* Financieringsbehoefte neemt verder af;
* Oriëntatie via de bank vlakt af;
* Na 2 jaar weer een toename van aantal (succesvolle) aanvragen;
* 33% van de ondernemers gaat voor oriëntatie naar een Corporate Finance adviseur/specialist en 35% naar een accountant.

Deze laatste conclusie omarmen wij graag, een mooie ontwikkeling! Wij zouden deze echter nog liever versterken: gezamenlijk met de vertrouwde accountant onze specialisatie en ervaring op het gebied van Corporate Finance persoonlijk en professioneel inzetten ten dienste van het MKB!

Lees hier het hele onderzoek: https://lnkd.in/eE9nacjS

MKB-ondernemers investeren graag in zinvolle activiteiten en willen – als het niet nodig lijkt – liefst geen geld uitgeven aan adviseurs. Bij de aan- of verkoop van een bedrijf, wordt dan ook vaak de vraag gesteld of een adviseur wel nodig is.

‘Een overnameadviseur is nuttig bij alle overnames en nodig bij de meeste’, zo wordt gezegd. Niet alleen qua tijdsinvestering, maar ook om dure fouten te voorkomen.

Vlieguren

Misschien kun jij je je eerste klusje nog herinneren. Je hebt de vakman aan de slag gezien of je hebt even een filmpje op internet opgezocht. En daarna ging je zelf aan de slag. Vaak bleek het toch allemaal iets lastiger dan verwacht en ging het zeker niet zo simpel. Dat kwam omdat je nog niet voldoende ‘vlieguren’ had gemaakt. En nog niet alle problemen en oplossingen was tegengekomen. Zo gaat dat vaak met eerste keren.

Bij het verkopen van hun bedrijf denken ondernemers ook vaak dat ze het prima zelf kunnen. In de praktijk is het inzetten van een adviseur een slimme zet. Er zijn goede argumenten.

Goed advies is een duurzame investering

Een adviseur voorkomt een hoop tegenvallers:

 • Een te hoge aankoopsom
 • Een te lage verkoopsom
 • Een duur contract waar je niets van begrijpt/niets aan hebt
 • Verzuurde verhoudingen tussen koper en verkoper
 • Een over-complexe constructie
 • Een onjuiste match
 • Onnodig verrijken van de belastingdienst
 • Naast je normale werkzaamheden heel veel extra uren investeren

De kosten van deze tegenvallers zijn vele malen groter dan de investering in een adviseur. De tegenvallers kunnen makkelijk in de tonnen of miljoenen lopen. De gemiddelde investering in de adviesuren van een overnameadviseur in het MKB is zo’n € 30.000 (exclusief successfee, bron: Brookz). Een eenvoudige rekensom.

Type adviseurs

Voor alle situaties is er een passende adviseur. Heb je alleen een kandidaat of koper nodig, dan is er de netwerkadviseur. Wil je volledig ontzorgd worden, dan is er het overnameadvieskantoor. Daartussenin bestaan vele varianten. Je kunt kiezen tussen nichespelers en meer allround kantoren.

Een goede adviseur is snel op de hoogte van jouw type onderneming en jouw markt.

Match tussen ondernemer en adviseur

Kies een adviseur die bij de situatie van jouw onderneming past. En vooral die bij jou als ondernemer past. Een overnametraject is niet alleen zakelijk maar ook emotioneel uitdagend en stressvol. Vertrouwen tussen ondernemer en adviseur is daarom essentieel.

Het is belangrijk dat de adviseur opereert volgens de normen en waarden van de ondernemer. De ondernemer kan dan makkelijker het traject overlaten aan de adviseur. Dit vertrouwen en wederzijds begrip helpt bij het realiseren van een efficiënt en effectief proces. En dat is voor de duur van het traject (gemiddeld een jaar) wel zo prettig.

Geen adviseur nodig

Wanneer is een adviseur niet per se noodzakelijk?

De ondernemer heeft veel ervaring met overnames én heeft voldoende tijd naast de eigen werkzaamheden;

De onderneming heeft intern een team met kennis en kunde van overnames;

De match is gemaakt, de risico’s en kansen zijn glashelder, de financiering is geen issue, er is 100% vertrouwen, de voorwaarden zijn duidelijk en acceptabel en de overname is niet zodanig dat deze het voortbestaan van de onderneming in gevaar kan brengen.

Samenvattend

Zoals gezegd is een overnameadviseur nuttig bij alle overnames en nodig bij de meeste overnames. Jij als ondernemer kent je eigen situatie en maakt de balans op. In de meeste gevallen weegt de investering makkelijk op tegen de mogelijke risico’s en faalkosten. Kies de adviseur die bij jou en jouw situatie past. Maak gerust een afspraak om kennis te maken.

(Bron: Brookz | Dr. Alinde Bindels RA)

Het aantal fusies & overnames in de logistieke sector blijft ondanks de economische recessie dit jaar “aanhoudend hoog”, volgens een prognose van Grant Thornton.

Hoeveel deals er jaarlijks precies worden gesloten in de logistieke sector is een studie op zich. Tal van analisten houden data bij, maar elke analist heeft zo z’n eigen definities of omvangcriteria voor opname, enzovoorts.

Duidelijk is wel dat de fusie & overnameactiviteit in de logistieke sector al twee jaar op een hoog pitje staat. Ook in 2023 is dit naar verwachting het geval. “Door allerlei ontwikkelingen in de markt verwachten wij een aanhoudend hoog volume aan transacties.”

 

“Verstoringen van logistieke ketens zijn aan de orde van de dag”. “Denk aan de gevolgen van de coronacrisis, sterke kostenstijging als gevolg van hoge dieselprijzen, loonkostenstijging en het personeels- en materieeltekort. Daarnaast krijgen logistieke partijen te maken met steeds meer regeldruk, vooral op het gebied van duurzaamheid.”

Schaalvergroting biedt uitkomst

Deze ontwikkelingen houden simpelweg in dat het complexer en duurder is voor partijen om te opereren. Schaalvergroting biedt uitkomst. “Partijen kunnen dan bijvoorbeeld overhead makkelijker dragen, efficiënter inkopen, en effectiever inspelen op veranderingen in de markt”.

“De juiste ondersteuning op gebieden als IT, finance en legal is essentieel om succesvol te zijn en te blijven in de logistieke sector”. “Een professionelere backoffice-organisatie kan leiden tot een competitief voordeel, en partijen met meer schaal kunnen dit eenvoudiger realiseren.”

Door deze ontwikkeling zullen vooral kleine partijen zich aansluiten bij grotere branchegenoten, of fuseren met bedrijven van vergelijkbare omvang.

Digitalisering en duurzaam

Ten tweede, de grotere investeringen op het gebied van digitalisering en duurzaamheid die nodig zijn, trekken een zware wissel op de budgetten van logistieke partijen. “Investeringen in IT-systemen zijn doorgaans hoog. Denk aan Transport Management Systemen, Forwarding Management Systemen en de eventuele koppelingen van deze systemen met Management Warehousing Systemen”.

“Hele kleine spelers hebben meer moeite met de benodigde investeringen. Of je nou groot of klein bent, een state-of-the-art systeem moet je aanschaffen, en je moet aan dezelfde regels voldoen”, als voorbeeld.

“Door overnames ontstaan grotere ondernemingen die hun vloot efficiënter kunnen inzetten (minder lege ritten) en over het kapitaal beschikken om de benodigde investeringen te doen in meer klimaatzuinige transportmiddelen zoals elektrische vrachtwagens.”

Interesse van investeerders

Een derde ontwikkeling en aanjager die het duo opwerpt is de toenemende interesse van financiële investeerders. “Bij ongeveer een derde van de transacties is een private equity partij betrokken. Zij vinden de markt steeds interessanter omdat ze waarde kunnen toevoegen en daarmee goede rendementen kunnen behalen”.

“Neem buy-and-build als voorbeeld”. Door verschillende firma’s samen te voegen kan een grotere groep ontstaan die meer waard is dan de som der delen. Lineage Logistics, dat een Amerikaanse investeerder achter zich geschaard weet, is een goed voorbeeld. Alleen al in 2022 kocht de groep drie partijen (Van Tuyl Logistics, H&S Coldstores en Frigocare) op Hollandse bodem.

Antwoord op personeelstekorten

Verder wijst Grand Thornton erop dat overnames een oplossing kunnen bieden op de aanhoudende personeelstekorten. “Zoals bekend is er momenteel overal een groot personeelstekort. Binnen de transportindustrie vertaalt zich dit in een groeiend tekort aan chauffeurs. Overnames zijn een effectieve manier om in een klap een grote hoeveelheid nieuw talent en chauffeurs te werven.”

Bedrijfsopvolging

Tot slot noemt men het welbekende opvolgingsvraagstuk als aanjager voor meer deals in de logistieke markt. “Bij een grote hoeveelheid logistieke bedrijven zijn er eigenaren die de gemiddelde pensioenleeftijd bereiken. Met economische tegenwind voor de boeg verwachten wij de nodige transacties in deze markt.”

Ondanks het relatief grote aantal aan deals dat in de afgelopen jaren reeds is gesloten, geeft men aan dat er nog volop kansen liggen voor consolidatie. “Nederland heeft een sterke maar versnipperde logistieke sector.”

Bron: Conatum en Consultancy.nl

Een bedrijfsoverdracht is een belangrijk moment in het bestaan van een onderneming. En belastingheffing als gevolg van een bedrijfsopvolging kan de continuïteit van een onderneming in gevaar brengen. Daarom zijn er fiscale regelingen voor de bedrijfsoverdracht. Het CPB heeft geconcludeerd dat deze niet optimaal werken. Het kabinet komt nu met een voorlopig standpunt en een vervolgtraject.

Bedrijfsopvolgingsregeling (schenk- en erfbelasting) blijft
Het kabinet kiest er voor de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) niet af te schaffen, maar waar nodig aan te passen. Het kabinet vindt het onwenselijk dat de continuïteit van een levensvatbare onderneming als gevolg van bedrijfsoverdracht via vererving of schenking wordt geschaad met als gevolg een verlies aan werkgelegenheid en economische diversiteit.

Aanpak schijnconstructies
Het kabinet wil schijnconstructies en oneigenlijk gebruik aanpakken, ook binnen de BOR en fiscale doorschuifregelingen. Onderdeel van deze taakopdracht is het uitzonderen van verhuurd vastgoed aan derden van deze regelingen. Concreet betekent dit dat aan een ander verhuurde onroerende zaken in alle gevallen voor deze regelingen worden aangemerkt als beleggingsvermogen. Onroerende zaken die worden gebruikt voor de eigen bedrijfsuitoefening blijven tot het ondernemingsvermogen behoren. De benodigde wetsaanpassing zal deel uitmaken van het Belastingplan 2024. De Belastingdienst heeft kenbaar gemaakt dat dit een grote verlichting in de uitvoeringslast oplevert. Ook voor belastingplichtigen is dit een vereenvoudiging.

Nader onderzoek in de komende maanden
In de komende maanden kijkt het kabinet naar de beste manier om de regelingen verder aan te passen met als doel een positief effect op de doelmatigheid en uitvoerbaarheid van de regelingen, zowel vanuit het perspectief van ondernemers als de Belastingdienst. Dit moet leiden tot eenvoudiger regels en minder juridische procedures. In het voorjaar zal het kabinet bekijken of en welke aanpassingen van de BOR wenselijk zijn.

Het kabinet onderzoekt daartoe de volgende vragen:

 • Hoe kan beter onderscheid worden gemaakt tussen ondernemings- en beleggingsvermogen (naast het wettelijk aanmerken van aan derden verhuurd vastgoed als beleggingsvermogen?
 • Kan de toegang tot de regelingen beperkt worden tot reguliere aandelen waarmee daadwerkelijk ondernemingsrisico wordt gelopen, bijvoorbeeld reguliere aandelen met een stemrecht? En hoe kunnen deze aandelen worden gedefinieerd?
 • Is het wenselijk om de dienstbetrekkingseis in de fiscale doorschuifregelingen te laten vervallen dan wel anders vorm te geven?
 • Is het mogelijk om de huidige bezits- en voortzettingseis in de BOR zodanig aan te passen dat deze positiever uitpakken voor de flexibiliteit van ondernemingen (wijziging ondernemingsactiviteiten) waarbij alleen reële bedrijfsopvolgingen in aanmerking komen?
 • Is het mogelijk om toepassing van de regelingen te beperken tot een eenmalige toepassing, zodat meermaals gebruikmaken voor dezelfde onderneming tussen dezelfde personen niet mogelijk is (BOR-carrousel)?
 • Kan navolging gegeven worden aan de aanbevelingen die het CPB doet om het gebruik van de doorschuifregelingen beter te registreren en in aangiftes op te nemen?
 • Welke beleidsopties die het CPB geeft voor een doelmatiger regeling zijn wenselijk?
 • Welke knelpunten in de uitvoering die de Belastingdienst heeft gesignaleerd, kunnen verholpen worden?
 • Welke knelpunten in de uitvoering die ondernemers signaleren, kunnen verholpen worden?
 • Wat is de verdeling van het ondernemings- en beleggingsvermogen in de BOR?

Familiebegrip BOR
Vanuit een aantal maatschappelijke partijen is de wens naar voren gekomen om ook te kijken naar aanpassing van de BOR door een familiebegrip op te nemen. Hierbij zijn er twee denkrichtingen.

De eerste denkrichting is het opnemen van de (extra) voorwaarde dat bijvoorbeeld 50% van de aandelen en van het stemrecht in handen van één familie moet zijn. Dit zou toepassing van de BOR naar verwachting niet eenvoudiger maken en tevens ertoe leiden dat bij sommige reële bedrijfsopvolgingen de BOR niet meer kan worden toegepast. Wel zou hiermee kunnen worden voorkomen dat de BOR kan worden toegepast bij een willekeurig aanmerkelijk belang dat door vermogenden wordt aangeschaft.

Een andere denkrichting is het mogelijk maken dat familieleden die door meerdere verervingen nog maar een zeer klein (minder dan 0,5%) belang hebben in een familieonderneming waardoor dit belang in box 3 wordt belast, toch nog in aanmerking komen voor toepassing van de BOR. Deze denkrichting staat echter haaks op het uitgangspunt van het kabinet om reële bedrijfsopvolgingen te faciliteren en de BOR eenvoudiger te maken. Het kabinet heeft hiernaar gekeken en heeft besloten hier geen opvolging aan te geven.

Traject
De verdere uitwerking van de verbeteropties zal ook worden besproken met verschillende betrokken partijen, zoals bijvoorbeeld VNO-NCW, MBK-Nederland en Familiebedrijven Nederland.

In het voorjaar neemt het kabinet de tussentijdse conclusies ten aanzien van bovenstaand onderzoek mee in de besluitvorming. Vervolgens wordt de Tweede Kamer uiterlijk aan het eind van de eerste helft van 2023 nader geïnformeerd over de exacte uitkomsten van dit onderzoek waarbij ook wordt ingegaan op de door de Kamer aanvaarde moties over de fiscale behandeling van bedrijfsoverdrachten.

Daarna is het kabinet voornemens om de uitkomsten van het onderzoek ten aanzien van de fiscale regelingen gericht op bedrijfsopvolging mee te nemen in wetgeving in het Belastingplan 2024.

Let op: De bedrijfsopvolgingsregeling en de fiscale doorschuifregelingen liggen onder vuur, maar het kabinet wil ze voor reële gevallen handhaven. De aangepaste regelgeving moet in 2024 ingaan, dus 2023 wordt een spannend jaar voor bedrijfsopvolging. Speelt dit bij u, houd de lijn met uw adviseur dan kort.

Bron: Conatum en Tax & Balances

Wij wensen u alle goeds voor 2023!

Ook in 2022 hebben wij weer mogen bijdragen aan het realiseren van ambities van vele ondernemers en hun ondernemingen.
Dank voor het in ons gestelde vertrouwen.

Wij wensen u allen fijne feestdagen en alle goeds voor 2023!

Een bedrijf overnemen is meestal niet gratis. Daar komen de nodige kosten bij kijken. Hoe kun je de bedrijfsovername financieren? Welke mogelijkheden zijn er in de markt? En hoe ga je te werk? Volg deze stappen en aanraders.

In dit artikel
 • Bedrijfsovername financieren, wanneer?
 • Bedrijfsovername financiering, welke opties zijn er?
 • Bedrijfsovername financieren, hoe pak je het aan?

Bedrijfsovername financieren, wanneer?

Je ziet volop kansen. Dit bedrijf kun jij naar je hand zetten en flink laten groeien. De cijfers zien er goed uit en de markt is gunstig. Als je een mooie onderneming op het oog hebt, zul je terecht enthousiast zijn. Maar hoe kom je aan het bedrag om de overname mogelijk te maken? Voordat je tot overeenstemming komt met de verkoper is het goed om alvast na te denken over de financiering.

Kosten bedrijfsovername

Vaak is er een geldbedrag nodig voor de aankoop en overname van een bedrijf. Daarnaast heb je misschien extra geld nodig om te investeren in bedrijfsmiddelen, goodwill, personeel of innovatie. En denk ook aan kosten voor een adviseur, een accountant (voor boekenonderzoek), een jurist (voor overeenkomsten en contracten) en de notaris. Als je zelf niet voldoende middelen hebt, zul je ergens anders moeten aankloppen om de financiering rond te krijgen.

Voorbereiding bedrijfsovername financieren

Een bedrijfsovername financieren vergt een goede voorbereiding. Natuurlijk moet je weten van welke partijen je de nodige financiering kunt krijgen. Daarnaast is een plan van aanpak heel belangrijk om de bedrijfsovername mogelijk te maken. Hieronder beschrijven we welke opties er zijn voor de financiering van bedrijfsovername en hoe je het slim aanpakt.

Bedrijfsovername financiering, welke opties zijn er?

Van eigen geld en een lening bij de bank tot crowdfunding en subsidie van de overheid. Er zijn veel verschillende mogelijkheden om een bedrijfsovername te financieren. Vaak heb je een mix van financiering nodig om de overname mogelijk te maken. Dit zijn de belangrijkste opties:

Eigen geld

Als je de mogelijkheid hebt, is het voordelig om de bedrijfsovername te financieren vanuit eigen vermogen. Dan hoef je geen rente te betalen. Je kunt ook een deel van de overnamesom voor eigen rekening nemen. Als je bijvoorbeeld kiest om zestig procent zelf te betalen, dan is de financiering van de resterende overnamesom vaak eenvoudiger en voordeliger. Eigen geld inbrengen is vaak een must voor andere financiers.

Lening overname bedrijf

Voor de financiering van een bedrijfsovername kun je naar de bank gaan voor een lening of een andere kredietvorm. Bij het afsluiten van een zakelijke lening voor bedrijfsovername moet je rekening houden met een aantal zaken. Zo maakt iedere bank een risico-analyse waarmee ze de kans van slagen en het risico berekenen.

Daarbij wordt goed gekeken naar het bedrijf, jouw ervaring als ondernemer en je visie en strategie. Ook nemen ze ontwikkelingen in de markt mee in hun overweging en de eventuele financiële inbreng van jou en de verkoper. Hoe meer zekerheid er is voor de bank, hoe lager het risico en hoe lager de rente van de lening zal zijn.

Microfinanciering is mogelijk ook geschikt voor de bedrijfsovername. Met name als je maximaal € 250.000 nodig hebt. Het rentepercentage is met 7,75% tot 10% in de meeste gevallen wel hoger dan bij de reguliere bank.

Financiering door verkoper

Je kunt ook de huidige eigenaar van het bedrijf (verkopende partij) vragen om de overname deels mee te financieren. Dat gebeurt in de praktijk vrij vaak om tot een overname te komen. Je hebt daar verschillende mogelijkheden voor, zoals:

 • Een geleidelijke overname van het bedrijf
 • Achtergestelde lening van de verkoper
 • Winstrecht / earn-out regeling (zie verderop)
 • Huurkoop van het bedrijfspand
 • Schenking

Geld van familie

Een andere geldbron die je kunt aanboren bij overname is de spaarpot van familie, vrienden en andere bekenden. Ook wel ‘family, friends and fools’ genoemd. Bij bedrijfsovernames komen dit soort leningen vaak voor, zeker als je een familiebedrijf overneemt van een familielid.

Meestal gaat het dan om een onderhandse lening. Het risico hierbij is dat je de onderlinge relatie op het spel zet. Leg daarom alles goed vast, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan.

Geld van een investeerder

Een andere optie voor bedrijfsovername financiering is aankloppen bij een onbekende investeerder. Met een informal investors (of Business Angel) haal je niet alleen geld binnen, maar ook een hele berg aan kennis en ervaring, omdat het vaak een oud-ondernemer is.

Een investeerder wil meestal nauw bij je bedrijf betrokken zijn, daar moet je wel rekening mee houden. Via aandelen in het bedrijf kan hij bijvoorbeeld profiteren van je toekomstige winst.

Subsidies voor bedrijfsovername

Bij de financiering van een bedrijfsovername kun je ook gebruik maken van subsidies. Er zijn verschillende regelingen vanuit de overheid waar je mogelijk van kunt profiteren, namelijk:

 • Borgstelling MKB Kredieten (BMKB)
 • Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)
 • Groeifaciliteit
 • Dutch Trade and Investment Fund (DTIF)

Ga na welke vorm van subsidie voor jouw bedrijfsovername geschikt is. Met een borgstelling van de overheid kun je bijvoorbeeld makkelijker geld lenen bij de bank.

Crowdfunding voor overname

Ook crowdfunding kun je inzetten om je overnameplannen waar te maken. Hiermee vraag je een grote groep investeerders (de crowd) om de overname en jouw nieuwe plannen met het bedrijf te financieren. Bijkomend voordeel is dat je meteen ontdekt of er een achterban is voor de nieuwe route die je inslaat met het bedrijf.

Er zijn allerlei soorten crowdfundingplatforms. Kijk goed wat bij jou en je potentiële nieuwe bedrijf past.

Leasing en factoring

Steeds vaker worden ook leasing en factoring ingezet bij bedrijfsovernames. Zo kun je de aankoop van machines via operational of financial lease financieren. En voor debiteuren- en voorraadfinanciering kan factoring een optie zijn. Elk onderdeel van het bedrijf kan dus weer met een andere vorm van financiering gekocht worden. Voor deze vormen van financiering kun je aankloppen bij een bank of een factoringmaatschappij.

Bedrijfsovername financieren, hoe pak je het aan?

Als je een bedrijfsovername wil financieren heb je in ieder geval een goed doordacht financieel plan nodig. De financier kan vragen om een volledig ondernemingsplan, waarin je alle onderdelen van de bedrijfsvoering beschrijft. Houd daarbij rekening met de verwachtingen en eisen van de specifieke financier.

Voor- en nadelen financiering bedrijfsovername

Denk goed na over de voor- en nadelen van elke financieringsvorm en maak de ideale mix voor jouw overname.

Als je een zakelijke lening afsluit voor de overname moet je rekening houden met op tijd aflossen. Bij een bank moet je de lening vaak binnen 5 jaar volledig terugbetaald hebben. Ondanks de lage rente, zorgt dit wel voor een stevige druk op je cashflow. In de eerste jaren na de overname zul je daardoor minder geld overhouden voor investeringen.

Als je kiest voor crowdfunding of investeerders, dan zullen aandeelhouders minder geïnteresseerd zijn in de aflossing en meer sturen op toekomstige waardecreatie. Dan kan een voordeel zijn.

Geheimhouding bij bedrijfsovername

Als je bijvoorbeeld crowdfunding of investeerders wil inzetten voor de overname, let dan op met eventuele geheimhouding. Voordat een overname definitief is zal een verkoper misschien niet toestaan dat je alle gegevens van het bedrijf openbaar maakt en laat weten dat het in de verkoop staat. Als de financiering niet lukt en de verkoop gaat daardoor niet door dan heeft de verkoper grote schade opgelopen. Overleg dus goed met de verkopende partij.

Overeenkomst maken

Als je afspraken gaat maken met een verkoper of investeerder over de financiering, is het belangrijk dat je alles goed vastlegt. Afspraken over de lening en een betalingsschema kun je opnemen in een geldleningovereenkomst. Je kunt de gespreide betaling voor de overname trouwens ook regelen via de bank. Banken gebruiken ook wel de term vendor loan voor deze vorm van financiering.

Pas op met earn-out-regeling

Een earn-out-regeling met de verkoper kent grote risico’s. De financiering is namelijk afhankelijk van het behalen van een bepaald bedrijfsresultaat. Daarover kunnen conflicten ontstaan. Als er geen winst wordt gemaakt hoeft er bijvoorbeeld niet betaald te worden en bij veel winst moet je juist veel betalen.

Om een earn-outregeling goed te laten werken is er een onafhankelijke controle nodig op verkoop, inkomen en rendement. Daarvoor wordt meestal een onafhankelijk adviseur ingeschakeld door de verkoper.

Adviseur inzetten bij bedrijfsovername financiering

Het is verstandig om voor een bedrijfsovername zelf ook een overnamespecialist in te huren. Naast de financiering komt er namelijk nog veel meer bij kijken. Bovendien maak je ook kosten om tot de overname te komen. Onze experts kunnen je helpen bij de juiste aanpak.

Bron: Conatum en MKB Servicedesk