Onlangs is Schildersbedrijf Lacroix VOF te Gulpen overgenomen door Mertens Schilderwerken B.V. uit Eijsden.

Schilder- en Spuitwerken Lacroix werd in 1996 opgericht als eenmanszaak door Ruud Lacroix en is later gewijzigd in een Vennootschap onder Firma.

Ondernemer Ruud Lacroix die al vele jaren ‘kleur’ brengt in Zuid-Limburg, had er een tijd geleden al voor gekozen zijn leven een andere invulling te gaan geven en was op zoek naar een geschikte overnamekandidaat. Primaire doel was het vinden van een nieuwe werkgever waaraan Ruud zijn personeel met een gerust hart kon overdragen, omdat zij al jaren loyaal aan hem en aan zijn onderneming waren.

Er was veel interesse in een overname. De meest geschikte overnamekandidaat werd gevonden in Mertens Schilderwerken B.V. uit Eijsden. Van deze strategische overnamekandidaat wordt verwacht dat zij met eenzelfde bedrijfscultuur de bedrijfsactiviteiten op ongewijzigd succesvolle wijze zal voortzetten.

Conatum Bedrijfsadvies is er trots op dat zij deze transactie met succes heeft mogen begeleiden en feliciteert verkoper en koper met dit mooie resultaat.

Familiebedrijven tonen in deze coronacrisis hun weerbaarheid en crisisbestendigheid. Deze crisisbestendigheid wordt echter ondermijnd door de bouwstenennotitie die staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën in mei van dit jaar aanbood aan de Tweede Kamer. In deze notitie wordt voorgesteld om belasting te gaan heffen op niet uitgekeerde winsten. Uit de resultaten van het RSM-Nyenrode Familiebedrijven-onderzoek blijkt dat 88 procent van de familiebedrijven vreest dat de voorstellen uit de bouwstenennotitie zullen leiden tot minder bedrijfsinvesteringen. Ruim 58 procent van de familiebedrijven verwacht dat het voortbestaan van hun onderneming door de plannen in gevaar komt.

Eigenaren van familiebedrijven kiezen er veelal voor om hun vermogen in het bedrijf te laten; om te investeren in hun bedrijf in plaats van het uitkeren van dividend. Dit zorgt voor ‘vet op de botten’ waardoor momenteel veel arbeidsplaatsen in Nederland behouden blijven en familiebedrijven na de crisis voldoende financiële slagkracht hebben om weer volop te kunnen ondernemen.

Belastingheffing versus investeringen
Het meest in het oog springende voorstel voor familiebedrijven in de bouwstenennotitie is de beleidssuggestie om jaarlijks een belastingheffing in te voeren over niet uitgekeerde winsten. Uit het onderzoek blijkt dat 88 procent van de familiebedrijven het grootste deel van de gerealiseerde winst van de onderneming gebruikt om nieuwe investeringen te doen in hun bedrijf. De voorgestelde belastingheffing over niet uitgekeerde winsten zal volgens de onderzoekers zeker ten koste gaan van de investeringen in hun familiebedrijf.

Versoberen bedrijfsopvolgingsregeling
In de bouwstenennotitie worden tevens een aantal voorstellen gedaan tot het versoberen van de bedrijfsopvolgingsregeling. Er wordt voorgesteld om de doorschuifregeling voor de inkomstenbelasting af te schaffen en de vrijstellingen voor de erf- en schenkbelasting eveneens af te schaffen of sterk te verminderen. Bij het volledig afschaffen van beide regelingen is bij het vererven of schenken van de onderneming grofweg 40 procent belasting verschuldigd.

Deze beleidssuggestie zal volgens de onderzoekers voor 44 procent van de familiebedrijven aanleiding zijn om te kiezen voor een versnelde bedrijfsoverdracht naar hun opvolger. Ook verwacht 58 procent van de familiebedrijven dat het voortbestaan van hun onderneming in gevaar komt wanneer de verschuldigde belasting na vererving uit de onderneming moet worden gehaald. 56 Procent van de familiebedrijven geeft aan dat een afschaffing van de bedrijfsopvolgingsregeling zal leiden tot uitstel van de bedrijfsoverdracht.

Naast bovenstaande onderwerpen gaat het onderzoek ook in op de gevolgen voor familiebedrijven met betrekking tot de voorgestelde vrijstelling voor de erfbelasting, het excessief lenen bij de eigen vennootschap en de stijging van de overdrachtsbelasting voor bedrijfspanden.

Ondernemers die lenen willen investeren om rendement te maken. Maar onbeperkt lenen is doorgaans geen goed idee.
Het rendement dat een lening kan opleveren, moet afgezet worden tegen de kostprijs van de lening, de verwachte omzet en zaken als de marktontwikkeling en concurrentie.

Geld lenen levert geld op
Voor ondernemers gaat de stelling op: geld lenen levert geld op. Immers, het geleende geld wordt geïnvesteerd en met de investering wordt vervolgens rendement gemaakt.
Als het rendement hoger is dan de kostprijs van de investering en de kosten van de lening, levert geld lenen dus geld op.

Dat rechtvaardigt de vraag: Kun je onbeperkt lenen? Kun je als het ware jezelf “rijk lenen”? Is krediet zonder limiet verantwoord? Nee, jammer, maar dat ligt toch net even anders.

Risico
Er zijn risico’s en grenzen. Enerzijds kun je stellen dat geld lenen, geld oplevert – mits je als ondernemer met het geleende geld meer rendement maakt dan de rentekosten. Maar anderzijds weet je dat ondernemen ook onzeker is.

Je weet nooit zeker of je de omzet realiseert die nodig is om inderdaad voldoende rendement te maken. Tegenover de onzekere uitkomst van een investering die is gefinancierd met een lening staat de zekere, vaste verplichting van rente plus aflossing. Dus: een vaste verplichting versus een onzekere inkomstenstroom. Dat is risico.

Het extra rendement dat een lening voor een onderneming kan opleveren moet niet alleen worden afgezet tegen de kostprijs van de lening, maar ook tegen de risico’s: de marktontwikkeling, de technologische ontwikkeling, de concurrentie.

Kortom, alle ondernemingsrisico’s moeten in de investeringsbeslissing worden gewikt en gewogen. De consequentie van de risico’s is: onbeperkt financieren is onverantwoord.

Overigens doordat verschillende geldverstrekkers de ondernemingsrisico’s op verschillende wijze beoordelen, kan het dus goed zo zijn dat geldverstrekker A een financieringsverzoek afwijst dat door geldverstrekker B wordt toegekend.

Optimale verhouding vermogen
Een optimale verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen is ideaal. Het is de uitdaging voor een bedrijf dat optimum te bepalen en te benutten.

Conclusie
Dus: geld lenen levert geld op, maar voorkom krediet zonder limiet.

Gedragscode MKB Financiering
De Stichting MKB Financiering heeft een Gedragscode MKB Financiers opgesteld die houvast kan geven. In deze gedragscode is onder meer de regel opgenomen dat geldverstrekkers bij hun kredietverlening aan klanten uitgaan van een gezonde en passende financieringsstructuur.

Passend en verantwoord financieren is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid voor de ondernemer en diens adviseur. Maar ook van geldverstrekkers mag je op dit terrein verantwoord gedrag verwachten.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op de site van de Stichting MKB Financiering. Stichting MKB Financiering (SMF) is een onafhankelijke organisatie opgericht om een bijdrage te leveren aan de professionalisering van de non-bancaire financieringssector in Nederland. SMF wil zo voor ondernemers de toegang tot klantgerichte en passende financiering verbeteren.

MKB-bedrijven die alternatieve financiering zoeken voor krediet bij de bank stuiten nogal eens op misverstanden.
Zo het is het zeker niet zo dat alternatieve financiering alleen interessant is als je geen krediet kunt krijgen bij de bank.
Ook is non-bancaire financiering niet per sé duurder.

Waar haalt een mkb-ondernemer financiering voor zijn bedrijf vandaan? Bij een bank natuurlijk…, of toch niet? Wanneer gesproken wordt over ondernemingsfinanciering bestaan er enkele hardnekkige misverstanden. Misverstanden die inmiddels ver van de werkelijkheid staan.

Hieronder gaan we op drie veel voorkomende mythes in:

1. Als mkb ondernemer ben je aangewezen op 3 banken
Velen denken dat wanneer een bedrijf in Nederland financiering nodig heeft er slechts keuze is uit drie banken. Men weet wel dat er alternatieven zijn zoals crowdfunding of iets dergelijks. Maar dat is voor bedrijven die geen “gewone” financiering kunnen krijgen, toch? Daar wil je niet mee geassocieerd worden.

De werkelijkheid is anders. Het klopt dat drie banken dominant zijn in de markt voor ondernemingsfinanciering. Nog wel. Maar er zijn inmiddels honderden alternatieven beschikbaar. Zo veel en zo goed dat wij liever niet meer spreken van alternatieve financiering, maar gewoon van ondernemingsfinanciering: financiering door non-bancaire geldverstrekkers.

2. Alternatieve financiering is voor bedrijven die geen bankfinanciering kunnen krijgen
Is non-bancaire financiering voor bedrijven die geen bankkrediet kunnen krijgen? Nee dus!

Non-bancaire geldverstrekkers verstrekken alleen krediet aan financierbare ondernemingen. Daarom is het voor bedrijven tegenwoordig een cadeau dat ze kunnen kiezen uit zo veel aanbieders!

Waarom zou je naar een bank gaan als je ook elders financiering kan ophalen? Wie weet past een andere geldverstrekker veel beter bij jou, bij jouw onderneming, business, branche en imago!

En ja, het klopt dat er ook bedrijven zijn die zich wenden tot andere financiers, nadat hun financieringsverzoek door een bank is afgewezen. Het is een verrijking van de markt, dat die mogelijkheden er tegenwoordig zijn.

Want is een bedrijf zwak als de financiering door een bank is afgewezen? Zeg dat niet tegen de ondernemer: ondernemers zien kansen, waar banken risico’s zien.

De nieuwe financiers wegen kansen en risico’s soms anders. Zij maken een bewuste afweging van kansen en risico’s en nemen vervolgens hun beslissing.

Nieuwe financiers maken daarom soms andere keuzes dan banken. Dat is een verrijking van de financieringsmarkt en een zegen voor het ondernemerschap.

3. Non-bancaire financiering is duur
Ook dit is een hardnekkig misverstand. In feite worden appels en peren met elkaar vergeleken. Bancaire en niet-bancaire financiering zijn verschillende producten. Er gelden andere voorwaarden en vooral ook andere zekerheden.

Als je hiermee rekening houdt, zijn de verschillen een stuk kleiner. Bovendien wordt het tarief van non-bancaire financiering niet verhoogd door aanvullende kosten en provisies. Voor een werkkapitaalkrediet betaalt een mkb-onderneming bij een bank rente. Daar bovenop komen provisies, waardoor het betaalde tarief meer is dan alleen de rentevergoeding.

Non-bancaire aanbieders rekenen alleen de afgesproken debetrente. Zij vragen daarbij vaak minder zekerheden dan banken. Daardoor houdt de onderneming meer toekomstige financieringscapaciteit beschikbaar. Dit biedt meer flexibiliteit en vrijheid.

Dit bericht is oorspronkelijk verschenen op de site van de Stichting MKB Financiering. Stichting MKB Financiering (SMF) is een onafhankelijke organisatie, opgericht om een bijdrage te leveren aan de professionalisering van de non-bancaire financieringssector in Nederland. SMF wil zo voor ondernemers de toegang tot klantgerichte en passende financiering verbeteren.

Betalingsregeling voor aflossen opgebouwde belastingschuld

In de periode waarin u bijzonder uitstel van betaling had vanwege de Corona maatregelen, hebt u een belastingschuld opgebouwd. De Belastingdienst biedt u daarvoor een ruime betalingsregeling aan. U krijgt van 1 januari 2021 tot 1 januari 2023 de tijd om uw belastingschuld af te lossen. U betaalt dan 24 maanden lang elke maand een vast bedrag. Als u eerder wilt afbetalen, kan dat natuurlijk. Ook kunt u tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2023 naast het vaste maandelijkse bedrag extra aflossen.

Misschien is het voor u niet mogelijk uw belastingschuld in 24 gelijke maandelijkse termijnen af te lossen. In dat geval zoekt men samen met u naar een passende oplossing.

Als u een aanslag niet op tijd betaalt, moet u normaal gesproken 4% invorderingsrente (de te betalen rente als u een aanslag niet op tijd hebt betaald) betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. De Belastingdienst begrijpt dat veel ondernemers het de komende tijd financieel nog steeds moeilijk zullen hebben. Daarom blijft het eerder aangepaste tarief van de invorderingsrente tot en met 1 december 2021 op 0,01%. Dit zorgt ervoor dat u de komende tijd ook vrijwel geen rentekosten heeft op de belastingschuld die u gaat aflossen.

Crisismanagement

Wij bereiden ons net als meer crisismanagers en interim-bestuurders voor op een druk najaar, als bedrijven in moeilijkheden komen door het aflopen van steunmaatregelen en betaalpauzes van banken. Hoewel de eerste verzoeken zich al aandienen, zal de impact van de coronacrisis vooral in het derde en vierde kwartaal van dit jaar zichtbaar worden, voorspellen ook veel herstructureringsexperts (FD, juli 2020). Dan gaat het erg druk worden. Als bedrijven in de rode cijfers duiken, kunnen banken verzoeken om een interim-bestuurder.

Durf vooruit te kijken, zeker wanneer u verwacht dat uw onderneming wellicht financieel onder druk komt te staan!

Neem contact met ons op voor een persoonlijk advies.

Doe de financieringscheck!

Wanneer u behoefte heeft aan bedrijfskapitaal adviseren wij u graag.
Via onze website kunt u ook gratis een financieringscheck doen om alvast een beeld te vormen over uw mogelijkheden.
Natuurlijk adviseren wij u daarnaast graag persoonlijk en op maat.

De Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is een faciliteit voor (familie)bedrijven bij de overdracht van de onderneming naar de volgende generatie. Onder voorwaarden voorziet de BOR in een vrijstelling van schenk- en erfbelasting bij overdracht van een (familie)onderneming.
Op 29 mei 2020 heeft de Hoge Raad in meerdere zaken uitspraak gedaan over toepassing van de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de Successiewet.
In 2020 geldt tot een waarde van de onderneming van € 1.102.209,- bij schenking of vererving een vrijstelling van 100%. Als de onderneming meer waard is, is 83% van die waarde vrijgesteld.

De uitspraak van de Hoge Raad ziet op twee voorwaarden van de BOR: de ondernemingseis en de bezitseis.

Ondernemingseis
De Hoge Raad heeft geoordeeld dat als een deel van het vermogen van een onderneming is verkregen binnen de termijn van vijf jaren, dit de toepassing van de BOR niet hoeft te verhinderen. Ook niet als dat vermogen vóór de verkrijging een zelfstandige onderneming (van een ander) was. Wel is het van belang dat dit verkregen vermogen is opgegaan in de bestaande onderneming.

Bezitseis
De dga moet de aandelen van de (houdende) onderneming ten minste vijf jaren in eigendom hebben gehad. Daarnaast moet de houdende onderneming de betreffende aandelen ten minste vijf jaren in eigendom hebben gehad en gedurende die periode een (materiële) onderneming hebben gedreven.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de BOR wordt toegepast per afzonderlijke onderneming. Als de ondernemer meerdere ondernemingen drijft, moeten de voorwaarden van de BOR per onderneming worden getoetst.

Voorwaarden toepassing BOR op schenking aandelen
Bij schenking van de aandelen kan de BOR worden toegepast als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
1. Ondernemingseis
De ondernemer moet al voor een periode van ten minste vijf jaren een (materiële) onderneming drijven;
2. Bezitseis
a. De houdende onderneming moet de aandelen ten minste vijf jaren in eigendom hebben gehad;
b. De dga van (houdende) onderneming moet de aandelen ten minste vijf jaren in eigendom hebben gehad;
3. Voortzettingseis
De opvolger moet de onderneming ten minste vijf jaren voortzetten.

Start al vroeg met het organiseren van uw bedrijfsoverdracht!
De BOR is een belangrijke maar ook ingewikkelde faciliteit voor (familie)bedrijven bij de overdracht van de onderneming naar de volgende generatie. Vanwege de vijfjaarstermijn is het van groot belang tijdig op de bedrijfsoverdracht te anticiperen. Laat u daarom op tijd adviseren door uw adviseur van Conatum Bedrijfsadvies. Wij maken graag inzichtelijk wat de uitspraak van de Hoge Raad betekent voor uw situatie. Neem daarvoor gerust contact met ons op via: info@conatum.nl of telefonisch op: 046 – 439 80 38. Ook met andere vragen over de BOR kunt u bij ons terecht.

In een tijd waarin de onzekerheden niet te overzien zijn, denkt u net als veel collega-ondernemers wellicht vaker dan anders: ‘wat komt er allemaal op mij af, hoe gaat het verder, hoe lang gaat het duren, wat betekent dit financieel, kan ik al mijn rekeningen blijven betalen, wat kan ik doen en wat kan ik maar beter niet doen?’

Oplossing
Wellicht is een tijdelijke, deeltijd Financieel Manager | -Directeur | CFO een goede oplossing om u en uw onderneming te ondersteunen in een periode dat u daar de meeste behoefte aan heeft. Zonder grote investeringen te hoeven doen!

Ervaring
Conatum heeft meer dan 20 jaar ervaring met financieel management. Onze partners zijn deskundig en zeer ervaren op financieel en op bestuurlijk gebied. Wij zijn goed in staat om snel en adequaat de actuele bedrijfssituatie in beeld te brengen. Op basis van die analyse reiken wij niet alleen oplossingen aan, maar steken wij samen met u de handen uit de mouwen om op de juiste en meest passende wijze de continuïteit van uw onderneming te versterken. Wij kijken daarbij altijd naar de korte termijn én naar de lange termijn.

Onafhankelijke externe
Onze samenwerking betekent onder meer dat wij u voorzien van een daadkrachtige specialist, die voor u werkt op de momenten en voor de tijd die u nodig acht. Tegen een fractie van de investering in een medewerker in vaste dienst. Een collega die als onafhankelijke externe, objectief met u meedenkt en reflecteert. U kunt daardoor profiteren van gecombineerde vaardigheden, contacten en ervaring. Bovendien bieden wij u een unieke toegang tot onze klanten en ons brede netwerk.

Persoonlijk en professioneel
Doel is om op persoonlijke en professionele wijze (mede) waarde toe te voegen aan uw onderneming.

Wij zijn in staat een dienstverlening van een hoge kwaliteit en hoge waarde aan te bieden vanwege onze unieke, systematische en bewezen aanpak, die gericht is op het ondersteunen van uw financiële medewerkers/afdeling. Daarbij werken wij nauw samen met uw accountant, die vaak reeds jaren op zorgvuldige wijze zorgdraagt voor de financiële (jaar)verslaglegging.

Verbinden
Wij onderscheiden ons door onze kracht om expertise te verbinden.

Bedrijfskundig- en financieel specialist, meer dan de som der delen
Door Conatum in te schakelen krijgt u veel meer dan een medewerker. U krijgt namelijk:

 Een zeer deskundig en ervaren bedrijfskundig- en financieel specialist, die op parttime basis voor u werkt. Op de momenten en voor de tijd die u nodig acht;
 Lokale ondersteuning van een team van de meest daadkrachtige specialisten;
 Toegang tot het delen van ‘best practices’;
 Toegang tot ons netwerk zodat wij u optimaal kunnen helpen met de ontwikkeling van uw bedrijf.

Kennismaking
In een persoonlijk gesprek maken wij graag nader kennis en vertellen wij u alles over de waarde die wij kunnen toevoegen.
Bel ons voor een afspraak: 046 – 439 80 38. Of stuur een email: info@conatum.nl

De coronacrisis heeft ook zijn weerslag op de Nederlandse fusie- en overnamemarkt. Veel geplande koop- en verkooptransacties zijn ‘on-hold’ gezet of op de lange baan geschoven. Dit blijkt uit een recent onderzoek van de overnameplatforms Brookz en Dealsuite onder 262 Nederlandse overnameadvieskantoren.

Maar zoals altijd in crisistijd biedt de huidige situatie ook nieuwe kansen op de overnamemarkt.

Hieronder 5 belangrijke trends op de fusie- en overnamemarkt voor MKB-bedrijven tijdens de coronacrisis.

Draai naar een kopersmarkt
De afgelopen jaren was de overnamemarkt vooral een verkopersmarkt. In alle sectoren was de vraag groter dan het aanbod, waardoor verkopende ondernemers de overhand hadden.

Gemiddeld stonden er voor een MKB-bedrijf minimaal 6 serieuze kopers op de stoep, blijkt uit de Brookz Overname Barometer. Voor IT-bedrijven ging het zelfs soms wel om 10 tot 15 serieus geïnteresseerde kopers.

Dat momentum op de overnamemarkt lijkt nu te verschuiven naar de kopers. Met name nu veel bedrijven de komende tijd noodgedwongen op de markt zullen komen, zal het aanbod van bedrijven toenemen en zullen kopers weer wat meer de touwtjes in handen krijgen.

Koper met cash is king
In de tweede helft van 2019 betaalde kopers nog bijna 5 keer de operationele winst vóór afschrijvingen en amortisatie (ebitda) voor een gemiddeld MKB-bedrijf. Maar de verwachting is dat de gemiddelde overnameprijzen van bedrijven de komende maanden gaan dalen.

Daarnaast zal een groot aantal bedrijven in de problemen komen en noodgedwongen op zoek moeten naar een partij die hen kan overnemen. Kortom, mooie kansen voor kopers die nu liquide zijn en over voldoende geld beschikken om snel zaken te kunnen doen.

Eenmalige kansen
Buurmans erf is maar één keer te koop. Juist nu doen zich unieke koopkansen voor, omdat er bedrijven op de overnamemarkt komen die anders niet of nooit in de etalage hadden gestaan. Denk maar eens aan die ene concurrent die je eigenlijk al jaren probeert over te nemen. Of het bedrijfspand naast je dat beschikbaar komt, waardoor je versneld de productiecapaciteit kunt opschalen.

Allemaal eenmalige kansen die je zomaar in de schoot geworpen krijgt. Wel toeslaan, want voor je het weet is deze gelegenheid weer voorbij.

Interesse voor bedrijven die profiteren van de coronacrisis
Als je een bedrijf hebt in de horeca, de retail, het toerisme of de eventbranche, dan zijn het zware tijden. Maar aan de andere kant zijn er bedrijven en sectoren die het juist heel goed doen in deze crisis: denk aan supermarkten, bouwmarkten, webshops, videostreamers, chatdiensten, leveranciers van medicijnen en medische apparatuur.

Daarnaast profiteren online bedrijven die producten en diensten aanbieden die inspelen op flexibele werklocaties. De komende tijd zullen dit soort bedrijven ongetwijfeld op een grote interesse kunnen rekenen van strategische kopers en investeringsmaatschappijen.

Mogelijkheden voor management buy-in nemen toe
Door het hoge prijsniveau van veel bedrijven was het de afgelopen jaren voor management buy-in kandidaten lastig om een voet tussen de deur te krijgen. Bovendien konden veel managers die zich zouden willen inkopen bij een onderneming zich door de krappe arbeidsmarkt voor een prettige uurtarief verhuren als interim-manager of zzp’er. Maar dat feest is voorbij.

Door de dalende prijzen van veel ondernemingen en de nog steeds ruime financieringsmogelijkheden is het voor ondernemende managers daarom weer een serieuze optie om zich de komende tijd (gedeeltelijk) in te kopen bij een bedrijf.

Brookz is met ruim 30.000 ondernemers, investeerders en adviseurs het grootste overnameplatform van Nederland. Brookz is 100 procent onafhankelijk en brengt sinds 2007 ondernemers, investeerders, financiers en adviseurs direct met elkaar in contact.

Bron: Business Insider