De Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is een faciliteit voor (familie)bedrijven bij de overdracht van de onderneming naar de volgende generatie. Onder voorwaarden voorziet de BOR in een vrijstelling van schenk- en erfbelasting bij overdracht van een (familie)onderneming.
Op 29 mei 2020 heeft de Hoge Raad in meerdere zaken uitspraak gedaan over toepassing van de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de Successiewet.
In 2020 geldt tot een waarde van de onderneming van € 1.102.209,- bij schenking of vererving een vrijstelling van 100%. Als de onderneming meer waard is, is 83% van die waarde vrijgesteld.

De uitspraak van de Hoge Raad ziet op twee voorwaarden van de BOR: de ondernemingseis en de bezitseis.

Ondernemingseis
De Hoge Raad heeft geoordeeld dat als een deel van het vermogen van een onderneming is verkregen binnen de termijn van vijf jaren, dit de toepassing van de BOR niet hoeft te verhinderen. Ook niet als dat vermogen vóór de verkrijging een zelfstandige onderneming (van een ander) was. Wel is het van belang dat dit verkregen vermogen is opgegaan in de bestaande onderneming.

Bezitseis
De dga moet de aandelen van de (houdende) onderneming ten minste vijf jaren in eigendom hebben gehad. Daarnaast moet de houdende onderneming de betreffende aandelen ten minste vijf jaren in eigendom hebben gehad en gedurende die periode een (materiële) onderneming hebben gedreven.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de BOR wordt toegepast per afzonderlijke onderneming. Als de ondernemer meerdere ondernemingen drijft, moeten de voorwaarden van de BOR per onderneming worden getoetst.

Voorwaarden toepassing BOR op schenking aandelen
Bij schenking van de aandelen kan de BOR worden toegepast als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
1. Ondernemingseis
De ondernemer moet al voor een periode van ten minste vijf jaren een (materiële) onderneming drijven;
2. Bezitseis
a. De houdende onderneming moet de aandelen ten minste vijf jaren in eigendom hebben gehad;
b. De dga van (houdende) onderneming moet de aandelen ten minste vijf jaren in eigendom hebben gehad;
3. Voortzettingseis
De opvolger moet de onderneming ten minste vijf jaren voortzetten.

Start al vroeg met het organiseren van uw bedrijfsoverdracht!
De BOR is een belangrijke maar ook ingewikkelde faciliteit voor (familie)bedrijven bij de overdracht van de onderneming naar de volgende generatie. Vanwege de vijfjaarstermijn is het van groot belang tijdig op de bedrijfsoverdracht te anticiperen. Laat u daarom op tijd adviseren door uw adviseur van Conatum Bedrijfsadvies. Wij maken graag inzichtelijk wat de uitspraak van de Hoge Raad betekent voor uw situatie. Neem daarvoor gerust contact met ons op via: info@conatum.nl of telefonisch op: 046 – 439 80 38. Ook met andere vragen over de BOR kunt u bij ons terecht.

In een tijd waarin de onzekerheden niet te overzien zijn, denkt u net als veel collega-ondernemers wellicht vaker dan anders: ‘wat komt er allemaal op mij af, hoe gaat het verder, hoe lang gaat het duren, wat betekent dit financieel, kan ik al mijn rekeningen blijven betalen, wat kan ik doen en wat kan ik maar beter niet doen?’

Oplossing
Wellicht is een tijdelijke, deeltijd Financieel Manager | -Directeur | CFO een goede oplossing om u en uw onderneming te ondersteunen in een periode dat u daar de meeste behoefte aan heeft. Zonder grote investeringen te hoeven doen!

Ervaring
Conatum heeft meer dan 20 jaar ervaring met financieel management. Onze partners zijn deskundig en zeer ervaren op financieel en op bestuurlijk gebied. Wij zijn goed in staat om snel en adequaat de actuele bedrijfssituatie in beeld te brengen. Op basis van die analyse reiken wij niet alleen oplossingen aan, maar steken wij samen met u de handen uit de mouwen om op de juiste en meest passende wijze de continuïteit van uw onderneming te versterken. Wij kijken daarbij altijd naar de korte termijn én naar de lange termijn.

Onafhankelijke externe
Onze samenwerking betekent onder meer dat wij u voorzien van een daadkrachtige specialist, die voor u werkt op de momenten en voor de tijd die u nodig acht. Tegen een fractie van de investering in een medewerker in vaste dienst. Een collega die als onafhankelijke externe, objectief met u meedenkt en reflecteert. U kunt daardoor profiteren van gecombineerde vaardigheden, contacten en ervaring. Bovendien bieden wij u een unieke toegang tot onze klanten en ons brede netwerk.

Persoonlijk en professioneel
Doel is om op persoonlijke en professionele wijze (mede) waarde toe te voegen aan uw onderneming.

Wij zijn in staat een dienstverlening van een hoge kwaliteit en hoge waarde aan te bieden vanwege onze unieke, systematische en bewezen aanpak, die gericht is op het ondersteunen van uw financiële medewerkers/afdeling. Daarbij werken wij nauw samen met uw accountant, die vaak reeds jaren op zorgvuldige wijze zorgdraagt voor de financiële (jaar)verslaglegging.

Verbinden
Wij onderscheiden ons door onze kracht om expertise te verbinden.

Bedrijfskundig- en financieel specialist, meer dan de som der delen
Door Conatum in te schakelen krijgt u veel meer dan een medewerker. U krijgt namelijk:

 Een zeer deskundig en ervaren bedrijfskundig- en financieel specialist, die op parttime basis voor u werkt. Op de momenten en voor de tijd die u nodig acht;
 Lokale ondersteuning van een team van de meest daadkrachtige specialisten;
 Toegang tot het delen van ‘best practices’;
 Toegang tot ons netwerk zodat wij u optimaal kunnen helpen met de ontwikkeling van uw bedrijf.

Kennismaking
In een persoonlijk gesprek maken wij graag nader kennis en vertellen wij u alles over de waarde die wij kunnen toevoegen.
Bel ons voor een afspraak: 046 – 439 80 38. Of stuur een email: info@conatum.nl

De coronacrisis heeft ook zijn weerslag op de Nederlandse fusie- en overnamemarkt. Veel geplande koop- en verkooptransacties zijn ‘on-hold’ gezet of op de lange baan geschoven. Dit blijkt uit een recent onderzoek van de overnameplatforms Brookz en Dealsuite onder 262 Nederlandse overnameadvieskantoren.

Maar zoals altijd in crisistijd biedt de huidige situatie ook nieuwe kansen op de overnamemarkt.

Hieronder 5 belangrijke trends op de fusie- en overnamemarkt voor MKB-bedrijven tijdens de coronacrisis.

Draai naar een kopersmarkt
De afgelopen jaren was de overnamemarkt vooral een verkopersmarkt. In alle sectoren was de vraag groter dan het aanbod, waardoor verkopende ondernemers de overhand hadden.

Gemiddeld stonden er voor een MKB-bedrijf minimaal 6 serieuze kopers op de stoep, blijkt uit de Brookz Overname Barometer. Voor IT-bedrijven ging het zelfs soms wel om 10 tot 15 serieus geïnteresseerde kopers.

Dat momentum op de overnamemarkt lijkt nu te verschuiven naar de kopers. Met name nu veel bedrijven de komende tijd noodgedwongen op de markt zullen komen, zal het aanbod van bedrijven toenemen en zullen kopers weer wat meer de touwtjes in handen krijgen.

Koper met cash is king
In de tweede helft van 2019 betaalde kopers nog bijna 5 keer de operationele winst vóór afschrijvingen en amortisatie (ebitda) voor een gemiddeld MKB-bedrijf. Maar de verwachting is dat de gemiddelde overnameprijzen van bedrijven de komende maanden gaan dalen.

Daarnaast zal een groot aantal bedrijven in de problemen komen en noodgedwongen op zoek moeten naar een partij die hen kan overnemen. Kortom, mooie kansen voor kopers die nu liquide zijn en over voldoende geld beschikken om snel zaken te kunnen doen.

Eenmalige kansen
Buurmans erf is maar één keer te koop. Juist nu doen zich unieke koopkansen voor, omdat er bedrijven op de overnamemarkt komen die anders niet of nooit in de etalage hadden gestaan. Denk maar eens aan die ene concurrent die je eigenlijk al jaren probeert over te nemen. Of het bedrijfspand naast je dat beschikbaar komt, waardoor je versneld de productiecapaciteit kunt opschalen.

Allemaal eenmalige kansen die je zomaar in de schoot geworpen krijgt. Wel toeslaan, want voor je het weet is deze gelegenheid weer voorbij.

Interesse voor bedrijven die profiteren van de coronacrisis
Als je een bedrijf hebt in de horeca, de retail, het toerisme of de eventbranche, dan zijn het zware tijden. Maar aan de andere kant zijn er bedrijven en sectoren die het juist heel goed doen in deze crisis: denk aan supermarkten, bouwmarkten, webshops, videostreamers, chatdiensten, leveranciers van medicijnen en medische apparatuur.

Daarnaast profiteren online bedrijven die producten en diensten aanbieden die inspelen op flexibele werklocaties. De komende tijd zullen dit soort bedrijven ongetwijfeld op een grote interesse kunnen rekenen van strategische kopers en investeringsmaatschappijen.

Mogelijkheden voor management buy-in nemen toe
Door het hoge prijsniveau van veel bedrijven was het de afgelopen jaren voor management buy-in kandidaten lastig om een voet tussen de deur te krijgen. Bovendien konden veel managers die zich zouden willen inkopen bij een onderneming zich door de krappe arbeidsmarkt voor een prettige uurtarief verhuren als interim-manager of zzp’er. Maar dat feest is voorbij.

Door de dalende prijzen van veel ondernemingen en de nog steeds ruime financieringsmogelijkheden is het voor ondernemende managers daarom weer een serieuze optie om zich de komende tijd (gedeeltelijk) in te kopen bij een bedrijf.

Brookz is met ruim 30.000 ondernemers, investeerders en adviseurs het grootste overnameplatform van Nederland. Brookz is 100 procent onafhankelijk en brengt sinds 2007 ondernemers, investeerders, financiers en adviseurs direct met elkaar in contact.

Bron: Business Insider

Het zijn ongekend onzekere tijden en crisismaatregelen volgen elkaar in snel tempo op. Onze gedachten zijn bij iedereen die op welke wijze dan ook lijdt onder de gevolgen van het coronavirus.

Graag informeren wij u over een aantal maatregelen van de overheid die er op gericht zijn ervoor te zorgen dat de economie blijft draaien.
Op 12 maart jl. heeft het kabinet de eerste maatregelen gepubliceerd terzake de economische gevolgen van het coronavirus. Gisteravond heeft het kabinet wederom een aantal nieuwe regelingen ingevoerd, om u te kunnen helpen het hoofd boven water te houden. Hieronder vindt u een korte samenvatting welke is ontleend aan de Kamerbrief van 17 maart jl. Het kabinet wil met deze maatregelen zoveel mogelijk ondersteuning bieden bij acute problemen die werknemers, ZZP’ers en bedrijven (gaan) ondervinden.

De maatregelen die zijn aangekondigd zijn:

Werktijdverkorting
De huidige werktijdverkorting-regeling (wtv-regeling), is met onmiddellijke ingang ingetrokken. Indien al een WTV-vergunning was aangevraagd en toegekend dan wordt de vergunning volgens de oude regeling afgehandeld. Er wordt tegelijkertijd gewerkt aan de invoering en openstelling van een nieuwe tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Deze tegemoetkomingsregeling om meer werkgevers financieel tegemoet te komen en dit bovendien sneller te kunnen doen dan binnen de ingetrokken wtv-regeling. Deze regeling geldt voor bedrijven van alle omvang. Bovendien is het aanvraagproces door loskoppeling van de WW sterk vereenvoudigd. Er worden geen WW-rechten van werknemers opgesoupeerd.

Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen – gerelateerd aan het omzetverlies – bij UWV voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom. Werkgevers betalen het loon aan betrokken werknemers 100% door. In de keuze voor het percentage van 90% komt tot uitdrukking dat het kabinet een afweging heeft gemaakt tussen de verantwoordelijkheid van de overheid om bedrijven in deze bijzondere situatie tegemoet te komen en het beroep dat de overheid doet op het bedrijfsleven, om onder deze bijzondere omstandigheden ook een eigen verantwoordelijkheid te nemen om te doen wat nodig is. Deze periode kan éénmalig worden verlengd met nog een keer 3 maanden. In de regeling kan (vooraf) worden bepaald dat aan de verlenging van de tegemoetkoming nadere voorwaarden zullen worden gesteld. De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

Reeds ingediende wtv-aanvragen worden beschouwd als ingediende aanvragen voor de nieuwe regeling; wel zal aanvullende informatie opgevraagd worden bij de indieners. Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt. Werkgevers betalen het loon aan betrokken werknemers, zoals ook hiervoor is vermeld, volledig voor 100% door. De tegemoetkomingsregeling voorziet in ondersteuning in de vorm van tegemoetkoming in de loonkosten van vaste werknemers en werknemers met een flexibel contract voor zover zij in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode.

Het UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot van de tegemoetkoming (in elk geval 80% van het bedrag) verstrekken. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest. Voor grote aanvragen is hierbij een accountantsverklaring vereist (hier is verder nog niets over bekend). Op basis van de te verstrekken gegevens kan derhalve achteraf worden vastgesteld of het voorschot te ruim of te beperkt is geweest, en kan de definitieve tegemoetkoming worden vastgesteld.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en UWV zijn hard bezig om op korte termijn tot werkbare tegemoetkomingsregeling te komen. Dit is er momenteel nog niet.

Extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers, ZZP’ers
Door de maatregelen van het Rijk om de verspreiding van het Coronavirus te beteugelen derven veel zelfstandigen -zoals in de culturele sector en de horeca- noodgedwongen inkomsten. Het kabinet komt daarom met een tijdelijke voorziening voor drie maanden, die zo snel mogelijk ingaat. Zelfstandige ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op deze voorziening, die uitgevoerd wordt door gemeenten. Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum (bijstandsniveau). Op een lening voor bedrijfskapitaal kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen. De tijdelijke regeling is aanvullend op de overige maatregelen die worden getroffen in fiscaliteit en in de borgstellingssfeer voor ondernemers en is geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Deze tijdelijke regeling bevat de volgende elementen:
· De toets op levensvatbaarheid die het Bbz kent wordt niet toegepast;
· De tegemoetkoming inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden verstrekt (er kan een voorschot worden verstrekt);
· De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling en is maximaal ca. € 1500 per maand (netto).;
· Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-;
· De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ (gratis en voor niets) verstrekt; de ondernemer weet dus zeker dat deze niet later terugbetaald hoeft te worden;
· Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets;
· Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen;
· Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal zal een laag rentepercentage in rekening worden gebracht;
· Deze regeling zal op korte termijn verder worden uitgewerkt.

Noodloket
Er komt een noodloket voor de tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de Coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. Het gaat hier in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken zoals schoonheidssalons en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis. Eis is wel dat het ondernemingen betreft met een fysieke inrichting buiten het eigen huis.

De tegemoetkoming moet nog verder worden uitgewerkt. Het betreft een eenmalig forfaitair bedrag van € 4000,- voor de periode van drie maanden en geldt alleen voor ondernemingen die qua type en sector in ieder geval aan bovengenoemde voorwaarden voldoen. De voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt.

Uitstel van betaling van belastingen
In de brief van 12 maart jl. heeft het kabinet aangekondigd dat de Belastingdienst bijzonder uitstel van betaling zal verlenen aan alle ondernemers die door de Coronacrisis in liquiditeitsproblemen zijn gekomen of zullen komen. Ondernemers kunnen met een brief uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. Nadat het verzoek is ontvangen zet de Belastingdienst de invorderingsmaatregelen stil en krijgen ondernemers dus per direct uitstel van betaling. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats.

Ondernemers hoeven niet meteen de vereiste “verklaring van een derde-deskundige” mee te sturen. Het kabinet wil dit proces voor de ondernemers zo eenvoudig mogelijk maken met zo min mogelijk administratie.

Om ondernemers tegemoet te komen zal de Belastingdienst de komende tijd een boete (een zogenaamde “verzuimboete”) voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien.

Invorderingsrente en belastingrente
Als een aanslag niet op tijd wordt betaald, moet normaal gesproken 4% invorderingsrente worden betaald vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Om te faciliteren dat ondernemers gemakkelijk uitstel van betaling aanvragen verlaagt het kabinet de invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 tijdelijk van 4% naar 0,01%. Deze tariefsverlaging zal gelden voor alle belastingschulden.

Naast invorderingsrente worden ondernemers soms ook geconfronteerd met belastingrente. Belastingrente wordt gerekend als een aanslag te laat kan worden vastgesteld, bijvoorbeeld omdat de aangifte niet op tijd of niet voor het juiste bedrag wordt ingediend bij de Belastingdienst. Het tarief van de belastingrente is 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor overige belastingen. Om ondernemers tegemoet te komen wordt het percentage van de belastingrente ook tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Daarbij geldt om uitvoeringstechnische redenen dat de tijdelijke verlaging van het percentage van de belastingrente ingaat vanaf 1 juni 2020. De enige uitzondering hierop vormt de tijdelijke verlaging van het percentage van de belastingrente in de inkomstenbelasting, die zal ingaan vanaf 1 juli 2020.

Wijzigen van de voorlopige aanslag
Ondernemers betalen nu belasting op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ondernemers die een lagere winst verwachten door de Coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd. Het kan ook zo zijn dat het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die de ondernemer in de eerste maanden van dit jaar al heeft betaald. In dat geval krijgt de ondernemer het verschil uitbetaald.

Overige maatregelen

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits
Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening.

Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de Corona-problematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven
Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. Het kabinet streeft ernaar om deze tijdelijke verruiming van de BL spoedig open te kunnen stellen.

Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector
Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is.

Compensatieregeling getroffen sectoren
De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het Coronavirus achter de rug is.

Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

Als de definitieve regelingen bekend zijn, zullen wij u hierover nader informeren.

Wanneer u vragen heeft of ondersteuning wenst, staan wij vanzelfsprekend voor u klaar.

Blijf gezond!

Raakt uw onderneming in betalingsproblemen door maatregelen coronavirus? Wij helpen u graag bij het aanvragen van uitstel van betaling bij de Belastingdienst.
Neem vrijblijvend contact met ons op.

Klik hier voor link naar Belastingdienst

De Rijksoverheid stelt de BMKB-c regeling voor ondernemers die getroffen worden door de economische gevolgen van het coronavirus vanaf vandaag versneld open.
Wij adviseren en begeleiden u graag bij het aanvragen van de regeling. Neemt u gerust contact met ons op: 046 – 439 80 38, info@conatum.nl of via één van onze mobiele telefoonnummers.

Klik hier voor meer informatie van de Rijksoverheid.

Waarom uw bedrijf in 2020 verkopen?

Voor een ondernemer is het altijd lastig te bepalen wat het juiste moment is om zijn of haar bedrijf te verkopen. Men vraagt vaak, “moet ik niet wachten om mijn bedrijf te verkopen of is dit toch een goed moment?” Wij kunnen natuurlijk niet in de glazen bol kijken maar wij hebben wel altijd goede raad, gebaseerd op onze jarenlange ervaring.
We zien vijf redenen om in 2020 een bedrijf te verkopen.

1: De afgelopen jaren floreerde het bedrijf
Resultaten uit het verleden bieden uiteraard geen garantie voor de toekomst, maar de gemiddelde koper bepaalt zijn prijs niet alleen op basis van toekomstverwachtingen. De gemiddelde koper kijkt beslist ook naar het verleden. Als een bedrijf een mooie groei en gezonde marges heeft laten zien in de afgelopen drie jaar vertaalt zich dat in een goede prijs. Dit is zeker het geval als ook de groeivooruitzichten positief zijn. Dat tezamen is een goede reden om het bedrijf te verkopen.

2: De eerste scheurtjes lijken te ontstaan in de economische groei
In onze praktijk zien we helaas vaker ondernemers die te laat, in plaats van te vroeg, besluiten hun bedrijf te verkopen. Als de onderneming mooie prognoses laat zien vertaalt dit zich voor een flink stuk in de prijs. Als de winst stabiliseert of zelfs afneemt is eigenlijk het beste verkoopmoment al verstreken. En de winst heeft de ondernemer helaas niet voor 100% zelf in de hand: economische groei is voor bijna alle ondernemers een belangrijke motor achter de eigen groei.

De economische groei lijkt momenteel haarscheurtjes te vertonen: In Nederland onder meer door belemmering van bouw- en infraprojecten, maar ook door hogere looneisen en schaarste in personeel in verschillende sectoren. De rente laat al zien dat economen verwachten dat de groei gaat afzwakken: men betaalt meer om kort geld te lenen, de langetermijnrente is al lager dan de korte rente. Economen voorzien een neergang eind 2020 of in 2021: als een verkoopproces zes tot negen maanden in beslag neemt, verdient het de aanbeveling hiermee uiterlijk begin 2020 op te starten.

3: Let op de actieve kopers
Twee jaar geleden leek de markt te zijn overgenomen door financiële kopers en door private equity-partijen. Inmiddels doen de strategische kopers een flinke duit in het zakje. Deze laatste kopersgroep lijkt geaccepteerd te hebben dat prijsniveaus substantieel zijn gestegen en is bereid – net zoals private equity-partijen – een goede prijs te bieden voor bedrijven.
Een nieuwe product-markt combinatie of een nieuwe geografie kan vaak het beste via een overname worden gerealiseerd. Zelf de business opbouwen duurt vaak langer, is (nog) duurder of kan überhaupt niet. Dat voor de overname dan diep in de buidel getast moet worden neemt men dan op de koop toe. In een markt waar verschillende typen kopers met verschillende synergiemogelijkheden tegen elkaar opbieden is de verkoper uiteindelijk de lachende derde.

4: Hoge prijzen door overvloed aan beschikbaar kapitaal
Private equity-partijen beschikken momenteel nog altijd over een zeer grote zak met geld. Door de lage rente zijn institutionele beleggers als pensioenfondsen voor een deel van hun vermogen op zoek naar beleggingscategorieën die wel een positief rendement opleveren. Dit pensioengeld komt deels terecht bij de private equity-fondsen, die hun te investeren vermogen de afgelopen jaren spectaculair hebben zien toenemen.

Dit vermogen moet grotendeels binnen een termijn van zeven jaar worden belegd, zodat na zo’n tien jaar het geld – met rendement – weer terug kan naar het pensioenfonds. Dit geeft een flinke druk bij private equity-partijen om het geld in bedrijven te investeren. Mooie bedrijven met goede bedrijfsresultaten kunnen dus op warme belangstelling rekenen vanuit de financiële investeerders.

5: Denk aan de persoonlijke agenda
Naast dat een goede prijs van groot belang is bij de verkoop van een bedrijf, zijn er beslist ook andere motieven te bedenken om een onderneming van de hand te doen. We kennen allemaal wel de ondernemers die een verkoop nooit overwegen: hun bedrijf is ook een manier van leven geworden. Veel ondernemers maken echter ook een andere afweging. Men wil meer tijd met familie besteden of gewoon eerder met pensioen. Een bedrijf verkopen biedt in dat geval de ideale uitkomst.

Daarnaast kan het verkopen van een bedrijf ook mogelijkheden creëren om aan de slag te gaan met andere ondernemingskansen, waar men door alle drukte nog altijd geen tijd voor vrij heeft kunnen maken. Maar het kan ook zijn dat de omvang van het bedrijf gewoon niet meer past bij de competenties van de ondernemer. Ondernemen wordt dan steeds minder leuk en brengt bovendien de nodige zorgen met zich mee. Een bedrijf verkopen is in dat geval een verstandige zet, zowel zakelijk als privé.

Conatum Bedrijfsadvies en Consultancy.nl, 2 januari 2020

Directeur-grootaandeelhouders en mkb-ondernemers voelen steeds meer de hete adem van een mogelijke economische afkoeling. Volgens nieuw onderzoek zou 70% bereid zijn om zijn of haar bedrijf van de hand te doen – twee keer zoveel als twee jaar geleden. “Dit bevestigt het beeld dat de verkoopbereidheid toeneemt als de economische vooruitzichten onzeker zijn”, volgens Marktlink.

Voor het zesde jaar op rij peilde M&A-collega Marktlink de verkoopbereidheid van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb). Meer dan 200 ondernemers deden mee aan de enquête voor de zogeheten Bedrijfsovername-Monitor.

De studie laat zien dat er dit jaar sprake is van een sterke toename in de intentie om binnen twee jaar te verkopen. Na respectievelijk 13% en 10% in 2017 en 2018, is het percentage dit jaar gestegen naar 17%. Het percentage ondernemers dat stelt mentaal klaar te zijn voor een verkoop is zelfs verdubbeld van 6% in 2018 naar 12% in 2019. Al met al staan de resultaten in schril contrast met die van vorig jaar, toen naar voren kwam dat mkb’ers de verkoop juist uitstelden om te profiteren van de bloeiperiode.

Lees hier het hele artikel op Consultancy.nl: Verkoop MKB ondernemingen steeds bespreekbaarder

Onlangs werden wij geïnterviewd voor maandblad ‘Nummer 1’ en is er een mooi artikel gepubliceerd.

Lees hier het hele artikel:
https://view.publitas.com/nummer-1/tijdschrift-nummer-1-oktober-2019-editie-352-ol8ezl8j7ad6/page/38-39

Misschien heeft u er tijdens de zomervakantie over nagedacht: uw bedrijf verkopen. Of misschien heeft u wel groeiplannen en wilt u zelf een bedrijf overnemen. Fusies en overnames zijn aan de orde van de dag. Er gaan vaak veel vragen aan vooraf en ze leiden helaas lang niet altijd tot succes.

U denkt er ongetwijfeld wel eens over na: ‘wat als ik mijn bedrijf ooit verkoop, nu of later?’ Vaak is het eerste waaraan u dan denkt: ‘wat is de onderneming eigenlijk waard? Wie zou mijn bedrijf willen overnemen?’ Andere vragen waaraan u denkt zouden kunnen zijn: ‘wil ik dat mijn onderneming in de familie blijft? Zijn er andere bedrijven in mijn onderneming geïnteresseerd? Zijn er anderen aan wie ik mijn onderneming kan en wil overdragen? Hoe lang duurt een verkoopproces? Wat ga ik doen na een overdracht?’

Additionele waarde

Wanneer ondernemers ons vragen wie hun bedrijf zou willen overnemen of welk bedrijf zij zelf kunnen overnemen, is ons eerste antwoord vaak: ‘uw bedrijf is de oplossing voor het probleem van een ander.’ Daarmee bedoelen wij dat de onderneming – waaraan de ondernemer vaak een groot deel van zijn leven, veelal samen met zijn familie, vol passie heeft gewerkt – additionele waarde vertegenwoordigt. Niet alleen in geld uitgedrukt maar zeker ook in toegevoegde waarde. Denk bijvoorbeeld aan naamsbekendheid, specialisatie, uniciteit, distributiekanalen, verkoopkanalen, cliënten, administratie. Als je additionele waarde kunt creëren, kan dit tot een veelvoud van de onderliggende financiële waarde leiden.

Tijd nemen

Volgens ons is het vooral belangrijk om de tijd te nemen. Tijd in zowel het denkproces als in de daarop volgende fasen. Werk planmatig aan de structuur en – in de breedste zin des woords – optimalisatie van uw onderneming. Breng in kaart voor wie uw bedrijf interessant zou kunnen zijn of welk soort onderneming u kan helpen groeien. Schets voor u zelf hoe het proces van gedachte tot daadwerkelijke overname – en daarna – er idealiter uit zou moeten zien.

Wij vertellen u graag meer over onze ervaringen en adviseren u waar nodig over de zaken die u bezighouden wanneer het over uw onderneming gaat.

 

Met ondernemende groet,

Roger Schmetz